english | עברית

אדריכל יהודה מגידוביץ

האדריכל הראשון של תל אביב, תכנן בניינים רבים ומילא את תפקיד מהנדס העיר הראשון בשנים 1920- 1923. נולד ב-1886 בעיר אומן שברוסיה ורכש את חינוכו האדריכלי באקדמיה של אודסה בתחילת המאה. עבודתו התפרסה על פני שנות ה-20 וה-30 בהן עברה תל אביב שינוי מהותי בהפכה משכונה קטנה לעיר גדולה. תהליך יצירתו החל בשנות ה-20, שהיו שנות התקופה האקלקטית בנוסחיה השונים ועברה בשנותה-30 לאדריכלות הסגנון הבינלאומי, מבלי שייפגעו האיכויות האדריכליות של בנייניו. במשך שני עשורים היה מגידוביץ האדריכל שבנה את כמות הבניינים הגדולה בעיר. אדריכלותו הצטיינה באיכויות אסתטיות וטכנולוגיות לאורך כל שנות פעילותו ומשקל יצירתו בתולדות האדריכלות של תל אביב נכבד ביותר.
map of exhibitions למפה מפורטת של כל התערוכות לחץ כאן